બીલસ્કો IA બિઆલા આંતરરાષ્ટ્રીય પાવર ઇન્ડસ્ટ્રી નિષ્ફળ

બીલસ્કો – બિઆલા ઇન્ટરનેશનલ પાવર
ઇન્ડસ્ટ્રી ફેઈર
તારીખ: સપ્ટેમ્બર 11-13, 2018
યુ 8

 

201806281752394701  201806281752423648

પાછા સમાચાર પર